North Central Region

Manitoba, Minnesota, North Dakota, Saskatchewan, South Dakota, Wisconsin

Regional Governor

Otterson_Kathleen_100pxBW.jpg

Kathleen Otterson

Manitoba-Saskatchewan District

GOVERNOR - MANITOBA-SASKATCHEWAN
Melanie Whyte


Manitoba Chapter
Judith Oatway, President

Minnesota District

GOVERNOR - MINNESOTA
Rachel Inselman


Minnesota Chapter - Website
Nicole Marschall, President
651-485-3579

North Dakota District

GOVERNOR - NORTH DAKOTA
Richard Walentine


North Dakota Chapter
Anne Christopherson, President

South Dakota District

GOVERNOR - SOUTH DAKOTA
Tracelyn Gesteland
605-677-5719


South Dakota Chapter
Darci Bultema, President

Wisconsin District

GOVERNOR - WISCONSIN
Susan Bender


Wisconsin Chapter - Website
John T. Gates, President
920-832-6834

Intermezzo