North Central Region

Manitoba, Minnesota, North Dakota, Saskatchewan, South Dakota, Wisconsin

Regional Governor

Kathleen_Otterson_-_2018_informal.jpg

Kathleen Otterson

Manitoba-Saskatchewan District

GOVERNOR - MANITOBA-SASKATCHEWAN
Judith Oatway


Manitoba Chapter
Elizabeth Rotoff, President

Minnesota District

GOVERNOR - MINNESOTA
Dale Kruse


Minnesota Chapter - Website
Stephanie Thorpe, President

North Dakota District

GOVERNOR - NORTH DAKOTA
Richard Walentine


North Dakota Chapter
Anne Christopherson, President

South Dakota District

GOVERNOR - SOUTH DAKOTA
Darci Bultema


South Dakota Chapter
Nancy Roberts, President

Wisconsin District

GOVERNOR - WISCONSIN
Susan Bender


Wisconsin Chapter - Website
Melanie Cain, President

Intermezzo